Chỉ số Moovit Phương tiện Công cộng

So sánh dữ kiện và các thống kê về phương tiện công cộng ở thành phố của bạn

• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở Milano e Lombardia mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 11 phút, nhưng hơn 32% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở Scotland34%. Tính trung bình, 12% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong Denver, CO6.96 dặm. Nhưng 74% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong Antalya7.6 km. Nhưng 51% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở Hong Kong59%. Tính trung bình, 20% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Campo Grande, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 84 phút. Hơn 85% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở Torino e Asti64%. Tính trung bình, 15% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong Washington, DC-Baltimore5.47 dặm. Nhưng 58% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở Torino e Asti mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 14 phút, nhưng hơn 41% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở Venezia44%. Tính trung bình, 11% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở Milano e Lombardia72%. Tính trung bình, 25% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Milano e Lombardia, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 64 phút. Hơn 65% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở Portland, OR, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.61 dặm? Khoảng 36% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở Venezia mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 10 phút, nhưng hơn 30% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở Washington, DC-Baltimore68%. Tính trung bình, 23% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở Scotland, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.71 km? Khoảng 20% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở Portland, OR52%. Tính trung bình, 20% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Torino e Asti, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 65 phút. Hơn 66% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong Milano e Lombardia7.7 km. Nhưng 51% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong Hong Kong11.2 km. Nhưng 74% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong Venezia7.5 km. Nhưng 50% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở Antalya35%. Tính trung bình, 7% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở Scotland mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 14 phút, nhưng hơn 40% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở Venezia, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.84 km? Khoảng 27% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở Antalya mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 23 phút, nhưng hơn 68% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở Hong Kong, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.73 km? Khoảng 24% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở Campo Grande77%. Tính trung bình, 28% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Washington, DC-Baltimore, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 86 phút. Hơn 87% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong Scotland9.4 km. Nhưng 62% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở Campo Grande, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.73 km? Khoảng 23% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở Washington, DC-Baltimore mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 19 phút, nhưng hơn 56% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong Torino e Asti5.9 km. Nhưng 39% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở Campo Grande mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 22 phút, nhưng hơn 65% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở Denver, CO, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.71 dặm? Khoảng 45% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Antalya, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 63 phút. Hơn 64% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở Milano e Lombardia, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.74 km? Khoảng 23% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong Campo Grande5.8 km. Nhưng 39% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở Torino e Asti, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.79 km? Khoảng 24% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở Hong Kong mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 14 phút, nhưng hơn 41% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong Portland, OR5.10 dặm. Nhưng 54% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở Antalya, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.77 km? Khoảng 22% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Denver, CO, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 77 phút. Hơn 78% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở Washington, DC-Baltimore, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.54 dặm? Khoảng 30% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở Portland, OR mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 14 phút, nhưng hơn 41% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở Denver, CO mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 14 phút, nhưng hơn 42% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Venezia, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 52 phút. Hơn 53% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Scotland, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 60 phút. Hơn 61% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Portland, OR, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 90 phút. Hơn 91% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Hong Kong, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 73 phút. Hơn 74% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở Denver, CO54%. Tính trung bình, 22% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.

Mỗi ngày có trên 100 triệu người trên thế giới đi làm bằng phương tiện công cộng dùng Moovit. Thông tin Moovit cung cấp số liệu thống kê và các phân tích cho phương tiện công cộng dựa trên dữ liệu sử dụng của Moovit, khảo sát và mô hình đi lại quanh thành phố của họ.

Tìm ra nơi hành khách hầu hết phải đợi xe buýt, thời gian đi lại trung bình của họ, mọi người đi và đến chỗ làm bằng xe buýt, tàu hỏa, tàu điện ngầm mất bao lâu và khoảng cách trung bình mọi người đi bộ mỗi ngày và hơn thế nữa.

Thời gian đi làm
Tổng thời gian mọi người đi làm bằng phương tiện công cộng mỗi ngày
Xem thêm
Thời gian Chờ
Thời gian mọi người chờ một tuyến ở nhà ga
Xem thêm
Khoảng cách Chuyến đi
Khoảng cách di chuyển trung bình bằng phương tiện công cộng ở mỗi chuyến đi
Xem thêm
Số lượng Nối chuyến
Số người nối chuyến mỗi chuyến đi
Xem thêm
Khoảng cách Đi bộ
Khoảng cách trung bình mọi người đi bộ trong mỗi chuyến đi
Xem thêm
Hứng thú với việc tìm hiểu thêm về thành phố của bạn? Liên hệ với chúng tôi
Chỉ số Phương tiện Công cộng Moovit - Khám phá dữ liệu các thành phố khắp thế giới, khám phá các mô hình sử dụng phương tiện công cộng
Ai Len Ireland
Ecuador Cuenca
Israel Israel
Peru Lima
Singapore Singapore
Thổ Nhĩ Kỳ Ankara Antalya Bursa İstanbul Izmir
Trung Quốc Hong Kong
Uruguay Montevideo
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Feel free to use the information found on this website as long as you credit ''Moovit'' and include a link to this page.
Hứng thú với việc tìm hiểu thêm về thành phố của bạn?