Chỉ số Moovit Phương tiện Công cộng

So sánh dữ kiện và các thống kê về phương tiện công cộng ở thành phố của bạn

• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở San Diego, CA55%. Tính trung bình, 27% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở Bari31%. Tính trung bình, 13% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở Curitiba e Região61%. Tính trung bình, 23% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.
• Thực tế Nhanh để dùng •
San Diego, CA, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 70 phút. Hơn 71% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở Ciudad de México, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 1.01 km? Khoảng 39% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở Nantes & Saint-Nazaire62%. Tính trung bình, 22% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở Fortaleza e Região66%. Tính trung bình, 20% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở Curitiba e Região, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.70 km? Khoảng 19% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở NYC-NJ72%. Tính trung bình, 23% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Ciudad de México, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 88 phút. Hơn 89% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở Philadelphia, PA mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 16 phút, nhưng hơn 47% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong Uberlândia4.8 km. Nhưng 32% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong Philadelphia, PA6.40 dặm. Nhưng 68% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở Fortaleza e Região mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 24 phút, nhưng hơn 70% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở SF Bay Area, CA, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.47 dặm? Khoảng 24% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở Fortaleza e Região, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.61 km? Khoảng 14% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở Philadelphia, PA71%. Tính trung bình, 30% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở Bari mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 18 phút, nhưng hơn 54% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở Nantes & Saint-Nazaire, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.71 km? Khoảng 20% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở SF Bay Area, CA mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 13 phút, nhưng hơn 38% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở San Diego, CA mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 16 phút, nhưng hơn 46% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong SF Bay Area, CA5.65 dặm. Nhưng 60% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở NYC-NJ mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 15 phút, nhưng hơn 44% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Curitiba e Região, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 72 phút. Hơn 73% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
NYC-NJ, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 87 phút. Hơn 88% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở Uberlândia, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.56 km? Khoảng 13% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở SF Bay Area, CA58%. Tính trung bình, 18% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bari, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 57 phút. Hơn 58% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong NYC-NJ5.90 dặm. Nhưng 63% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở Philadelphia, PA, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.67 dặm? Khoảng 37% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở Bari, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.76 km? Khoảng 22% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Nantes & Saint-Nazaire, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 40 phút. Hơn 41% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Uberlândia, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 76 phút. Hơn 77% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở NYC-NJ, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.43 dặm? Khoảng 19% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Fortaleza e Região, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 89 phút. Hơn 90% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở Ciudad de México mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 11 phút, nhưng hơn 32% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở Uberlândia mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 19 phút, nhưng hơn 56% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong Fortaleza e Região6.8 km. Nhưng 45% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong Bari4.2 km. Nhưng 28% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở Ciudad de México82%. Tính trung bình, 34% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Phần trăm số người đi phương tiện công cộng chuyển tuyến ít nhất một lần ở Uberlândia74%. Tính trung bình, 22% số người đi đường chuyển tuyến ít nhất hai lần trong một chuyến đi.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong San Diego, CA6.96 dặm. Nhưng 74% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Philadelphia, PA, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 93 phút. Hơn 94% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong Ciudad de México9.9 km. Nhưng 66% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong Curitiba e Região7.0 km. Nhưng 46% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở Curitiba e Região mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 17 phút, nhưng hơn 50% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Bạn có biết là ở San Diego, CA, khoảng cách trung bình mọi người đi bộ đến nơi làm việc hoặc về nhà là 0.75 dặm? Khoảng 48% đi bộ hơn 1 km để đến điểm đến của họ.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Mọi người thường đợi bao lâu ở một trạm dừng hoặc nhà ga ở Nantes & Saint-Nazaire mỗi ngày? Những người di chuyển chờ trung bình là 12 phút, nhưng hơn 35% chờ hơn 20 phút.
• Thực tế Nhanh để dùng •
Quảng đường trung bình mọi người đi một chuyến trong Nantes & Saint-Nazaire4.7 km. Nhưng 31% người đi đường đi hơn 12 km theo cùng một hướng.
• Thực tế Nhanh để dùng •
SF Bay Area, CA, thời gian trung bình mọi người dành để đi phương tiện công cộng là 77 phút. Hơn 78% những người này dành hơn 2 giờ trên phương tiện công cộng mỗi ngày.

Mỗi ngày có trên 100 triệu người trên thế giới đi làm bằng phương tiện công cộng dùng Moovit. Thông tin Moovit cung cấp số liệu thống kê và các phân tích cho phương tiện công cộng dựa trên dữ liệu sử dụng của Moovit, khảo sát và mô hình đi lại quanh thành phố của họ.

Tìm ra nơi hành khách hầu hết phải đợi xe buýt, thời gian đi lại trung bình của họ, mọi người đi và đến chỗ làm bằng xe buýt, tàu hỏa, tàu điện ngầm mất bao lâu và khoảng cách trung bình mọi người đi bộ mỗi ngày và hơn thế nữa.

Thời gian đi làm
Tổng thời gian mọi người đi làm bằng phương tiện công cộng mỗi ngày
Xem thêm
Thời gian Chờ
Thời gian mọi người chờ một tuyến ở nhà ga
Xem thêm
Khoảng cách Chuyến đi
Khoảng cách di chuyển trung bình bằng phương tiện công cộng ở mỗi chuyến đi
Xem thêm
Số lượng Nối chuyến
Số người nối chuyến mỗi chuyến đi
Xem thêm
Khoảng cách Đi bộ
Khoảng cách trung bình mọi người đi bộ trong mỗi chuyến đi
Xem thêm
Hứng thú với việc tìm hiểu thêm về thành phố của bạn? Liên hệ với chúng tôi
Chỉ số Phương tiện Công cộng Moovit - Khám phá dữ liệu các thành phố khắp thế giới, khám phá các mô hình sử dụng phương tiện công cộng
Ai Len Ireland
Ecuador Cuenca
Israel Israel
Peru Lima
Singapore Singapore
Thổ Nhĩ Kỳ Ankara Antalya Bursa İstanbul Izmir
Trung Quốc Hong Kong
Uruguay Montevideo
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Feel free to use the information found on this website as long as you credit ''Moovit'' and include a link to this page.
Hứng thú với việc tìm hiểu thêm về thành phố của bạn?